Forskning & Utveckling

Vårt utvecklingsarbete är framför allt inriktat på att utveckla världens första vaccin mot Enterotoxinbildande Escherichia coli (ETEC) bakterier. ETEC-bakterier är en ledande orsak till svåra diarréer hos barn under fem år i låg- och medelinkomstländer. Svåra fall av ETEC-infektion leder, för hundratusentals barn per år, till döden. Vi utvecklar ett ETEC-vaccin med potentialen att rädda liv och förebygga avsevärt fysiskt lidande och undernäring på grund av upprepade diarrér hos barn under fem år i låg- och medelinkomstländer. ETEC är även den vanligaste orsaken till ”turistdiarré” hos resenärer, militärer och vårdpersonal som reser till subtropiska/tropiska regioner. För resenärer är det oftast inte en fråga om liv eller död, utan snarare om förlusten av välförtjänta semesterdagar och i vissa fall utvecklingen av kroniska tarmsjukdomar, så som IBS, till följd av turistdiarré.

ETEC-vaccinkandidat

Vår vaccinkandidat mot diarrésjukdomar orsakade av toxinbildande E. coli-bakterier (ETEC) är i fas IIb. Scandinavian Biopharma slutförde under våren 2019 en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas IIb-studie i 743 finländska resenärer till Benin, Västafrika. Syftet med studien var att utvärdera vaccinets säkerhet, nya analysmetoder och att uppskatta den kliniska skyddseffekten av vaccinet. Resultaten kommer att publiceras Q1 2020.

Parallellt med Fas IIb-studien, testas vaccinkandidaten i vårt kliniska prövningsprogram i Afrika som invigdes april 2019 och som finansieras av EDCTP. Prövningsprogrammet börjar med en fas I-studie som omfattar zambiska vuxna och barn och är en fortsättning på den framgångsrika Fas I/II-studien omfattande 50 vuxna och 450 barn i Bangladesh. Studien kommer att följas av en fas IIb-studie på cirka 5000 barn i Gambia.

Vår vaccinkandidat är det enda ETEC-vaccinet i sen klinisk utvecklingsfas och har bedömts som det mest avancerade ETEC-vaccinprojektet. Den starka immunogeniciteten och säkerheten särskiljer tydligt vår vaccinkandidat från andra vaccinkandidater som utvecklas mot ETEC-orsakad diarré. I dagsläget existerar inte något licenserat vaccin mot ETEC-orsakad diarré. Ett framgångsrikt utvecklingsprojekt kommer att fylla ett stort medicinskt behov hos såväl barn i låg- och medelinkomstländer som resenärer.

Läs mer

Strategiska partnerskap

Vi tror att framgång bygger på starka partnerskap och att dessa är avgörande för att nå våra mål. ETEC-vaccinationsprojektet drivs i nära samarbete med världens främsta experter inom ETEC-vaccinutveckling.

Läs mer

Utvecklingscentrum

Scandinavian Biopharma är ett innovativt företag med kapacitet att utveckla nya vacciner. Vi har investerat i nya skräddarsydda lokaler som även omfattar en processutvecklingsenhet. Metodutveckling och framtagande av produktkaraktäriseringar sker i stor utsträckning internt. Vi har erfarna, dedikerade och drivna forskare, ingenjörer och tekniker och är internationellt erkända inom global vaccinutveckling. Samtliga utvecklingsaktiviteter utförs enligt GxP och ICH riktlinjer.