Forskning & Utveckling

Vårt utvecklingsarbete är framför allt inriktat på att utveckla världens första vaccin mot Enterotoxinbildande Escherichia coli (ETEC) bakterier. ETEC-bakterier är en ledande orsak till svåra diarréer hos barn under fem år i låg- och medelinkomstländer. Svåra fall av ETEC-infektion leder, för hundratusentals barn per år, till döden. Vi utvecklar ett ETEC-vaccin med potentialen att rädda liv och förebygga avsevärt fysiskt lidande och undernäring på grund av upprepade diarrér hos barn under fem år i låg- och medelinkomstländer. ETEC är även den vanligaste orsaken till ”turistdiarré” hos resenärer, militärer och vårdpersonal som reser till subtropiska/tropiska regioner. För resenärer är det oftast inte en fråga om liv eller död, utan snarare om förlusten av välförtjänta semesterdagar och i vissa fall utvecklingen av kroniska tarmsjukdomar, så som IBS, till följd av turistdiarré.

ETEC-vaccinkandidat

Scandinavian Biopharma slutförde under våren 2019 en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas IIb-studie i 743 finländska resenärer till Benin, Västafrika. Syftet med studien var att utvärdera vaccinet ETVAX säkerhet, nya analysmetoder och att uppskatta den kliniska skyddseffekten av vaccinet mot diarrésjukdomar orsakade av toxinbildande E-colibakterier (ETEC). De framgångsrika studieresultaten publicerades under våren 2020 och bekräftade vaccinets utmärkta säkerhet och immunogenicitet.

ETVAX testas just nu i vårt kliniska prövningsprogram i Afrika som invigdes april 2019 och som finansieras av EDCTP. Prövningsprogrammet började med en fas I-studie som omfattar zambiska vuxna och barn och är en fortsättning på den framgångsrika Fas I/II-studien omfattande 50 vuxna och 450 barn i Bangladesh. Studien följdes av en fas IIb-studie på cirka 5000 barn i Gambia.

Vår vaccinkandidat är det enda ETEC-vaccinet i sen klinisk utvecklingsfas och har bedömts som det mest avancerade ETEC-vaccinprojektet. Den starka immunogeniciteten och säkerheten särskiljer tydligt vår vaccinkandidat från andra vaccinkandidater som utvecklas mot ETEC-orsakad diarré. I dagsläget existerar inte något licenserat vaccin mot ETEC-orsakad diarré. Ett framgångsrikt utvecklingsprojekt kommer att fylla ett stort medicinskt behov hos såväl barn i låg- och medelinkomstländer som resenärer.

Läs mer

Strategiska partnerskap

Vi tror att framgång bygger på starka partnerskap och att dessa är avgörande för att nå våra mål. ETEC-vaccinationsprojektet drivs i nära samarbete med världens främsta experter inom ETEC-vaccinutveckling.

Läs mer

Utvecklingscentrum

Scandinavian Biopharma är ett innovativt företag med kapacitet att utveckla nya vacciner. Vi har investerat i nya skräddarsydda lokaler som även omfattar en processutvecklingsenhet. Metodutveckling och framtagande av produktkaraktäriseringar sker i stor utsträckning internt. Vi har erfarna, dedikerade och drivna forskare, ingenjörer och tekniker och är internationellt erkända inom global vaccinutveckling. Samtliga utvecklingsaktiviteter utförs enligt GxP och ICH riktlinjer.